lennisheuvel

Huis
 Lennisheuvel 

Sleutelkamer

Lennisheuvel  *  ons dorp, ons Huis
Adressen Agenda Berichten Nieuws Links Opinie Leestafel

Eerst groen, dan gas

Veel inwoners van Lennisheuvel maken zich zorgen over de voorgenomen proefboringen naar schaliegas op bedrijventerrein Vorst. CROL deelt die zorgen en heeft de gemeente gevraagd de locatie in te pakken in groen en maatregelen te nemen tegen verkeersoverlast in de straat De Vorst.

CROL maakt zich zorgen over het plan om naar gas te boren op bedrijventerrein Vorst. Zorgen n ongenoegen spitsen zich toe op problemen die CROL voorziet met de aan- en afvoer van goederen en het ontbreken van groenvoorzieningen. De gemeente wil dat het verkeer van en naar de boorlocatie over De Vorst gaat. Letterlijk staat er in de plannen dat het de voorkeur verdient dat het bestemmingsverkeer gedurende de proefboring gebruik maakt van de route Vorst-Brede Heide-Oirschotse-weg-Keulsebaan-A2. CROL is het daar volstrekt niet mee eens. "Al het verkeer dient via de rotonde in de Keulsebaan te gaan", schrijft CROL in een brief aan de gemeente.

Een ander punt waar CROL zich aan stoort zijn de groenvoorzieningen. Of beter gezegd: het ontbreken van groen. CROL herinnert de gemeente er aan dat al in 1997 groenstroken zijn toe-gezegd rondom het bedrijventerrein Vorst. In de jaren daarna is die toezegging mondeling en schriftelijk vaak herhaald. Belofte maakt schuld vindt CROL en daarom dringt zij er op aan eerst groenstroken aan te leggen voordat de boorlocatie wordt ingericht. De meest rechtse groenstrook op onderstaande tekening is een oude bekende. Deze staat al sinds 1997 in de plannen als ecologische verbindingszone tussen de Blauwhoefseloop en de Heerenbeekloop. Daarin hoor je volgens CROL geen weg naar de boorlocatie te leggen. Dat is een obstakel voor migrerende dieren en het staat garant voor onnodige en ongewenste verkeersbewegingen op De Vorst.

Op het erf van de onlangs afgebroken woonboerderij Korte Heide 6 staat nog het restant van de erfbeplanting die tot voor kort rond het hele perceel van de boerderij stond. CROL wil dat de gemeente dat stukje groen doortrekt naar De Vorst zodat een visuele scheiding ontstaat tussen Vorst en het aangrenzende agrarische landschap.

Nawoord
De gemeente heeft de opmerkingen van CROL serieus genomen en met Brabant Resources afgesproken dat het vrachtverkeer via de Keulsebaan en bedrijventerrein Vorst naar de locatie voor de proefboring moet rijden. De boorlocatie zal ook, overeenkomsig onderstaande tekening, met groen worden ingepakt. Het stukje groen dat CROL vraagt voor visuele afscherming tussen bedrijventerrein Vorst en het aangrenzende agrarische landschap is zelfs al aangelegd.

Tweede nawoord
Voortschrijdend inzicht is ook CROL niet voorbij gegaan. Alle argumenten voor- en tegen overwegende, is CROL tot de conclusie gekomen dat het beter is helemaal af te zien van boren naar schaliegas.

Locatie proefboring schaliegas in Lennisheuvel

 
 

 

 

 

 

Verkwikkend buitengebied
Dat de aanleg van groenvoorzieningen niet uit de lucht komt vallen kun je nog eens lezen in de jongste nota van de gemeente Boxtel: "Verkwikkend Buitengebied". In het bijbehorende meerjarenprogramma is aanleg van de ecologische verbindingszone gepland in de periode 2009-2013.

Er zijn ook fondsen waar de gemeente uit kan putten of waarop men een voorschot zou kunnen nemen. En van de fondsen is het NS-landschapsfonds. Dat fonds groot 460.000 is bestemd voor compenserende maatregelen die nodig zijn in verband met verbreding van het spoortraject Boxtel-Eindhoven Voor realisatie van de ecologische verbindingszone die gedeeltelijk parallel aan de spoorbaan loopt wordt een gedeelte van het NS-landschapsbudget ingezet 1) .

Groenfonds
Dan is er ook nog het door burgemeester Van Beers in het leven geroepen groenfonds (sept 2006). Iedereen die op Vorst grond koopt moet per vierkante meter grond 3 euro in een groen spaarpotje stoppen. Door verkoop van 5 ha grond aan de RABO-bank zit (of zat) er 150.000 in het groenfonds. Je hebt geen computer nodig om uit te rekenen dat de gemeente nog een fors bedrag in het spaarpotje krijgt bij de verkoop van 15 ha industriegrond die nog in de aanbieding is.

Mogelijkheden genoeg dus om met de aanleg van de door CROL gewenste en door de gemeente geplande groenvoorzieningen zo snel mogelijk een begin te maken. Bij voorkeur voordat ze gaan boren. Eerst groen, dan gas.

1) Verkwikkend Buitengebied hfst 5, pnt 2.