Werkkamer
Wijkberaad Rond Kerk en Orion CROL
Huis
Lennisheuvel
logo Lennisheuvel.nl
Beste kamer
Werkkamer
Opkamer
Huiskamer
Tuinkamer
Speelkamer
Sleutelkamer
Plattegrond
Prikbord

E-mail
huismeester

Commissie Ruimtelijke Ordening Lennisheuvel

De Commissie Ruimtelijke Ordening Lennisheuvel (CROL) is in 1989 door het Wijkberaad geďnstalleerd voor de oplossing van een verkeersprobleem. Later heeft het Wijkberaad de commissie gevraagd alle ruimtelijke ontwikkelingen te volgen die voor Lennisheuvel van belang zijn. Inmiddels is CROL uitgegroeid tot een actieve organisatie die zich met succes inzet voor de leefbaarheid van Lennisheuvel. CROL wil een constructieve bijdrage leveren aan de ruimtelijke ontwikkelingen in en om Lennisheuvel. Waar deze strijdig zijn met het belang van Lennisheuvel zal CROL al het mogelijke doen om de plannen te keren of in het voordeel van Lennisheuvel bij te sturen. De belangrijkste doelstellingen van CROL zijn:

    Behoud dorpskarakter Lennisheuvel.
    Prettig en veilig woonklimaat.
    Duurzaam groene omgeving.

Een interessante uitwerking van deze doelstellingen lees je in de publicatie Lennisheuvel 2050. Een futuristische kijk op de ontwikkeling van een kerkdorp.

Behoud dorpskarakter
De inwoners van Lennisheuvel ervaren het leven in een klein dorpje als een groot goed. Ze willen het liefst dat Lennisheuvel een klein dorpje blijft. Een bescheiden groei is noodzakelijk om de vitaliteit van het dorp in de toekomst te waarborgen. Maar Lennisheuvel heeft geen behoefte aan een grote nieuwbouwwijk. CROL en het Wijkberaad hebben daarom scherp geprotesteerd toen de gemeente Boxtel in 1995 de bouwlokatie Lennisheuvel-West bedacht (150 á 200 woningen). Gelukkig voor Lennisheuvel is dat plan van de baan. Het bouwplan Lennisheuvel zuid-oost (uitbreiding Gescheurd Hemd, 60 woningen in 10 jaar) past beter bij de schaal van Lennisheuvel.

Prettig en veilig woonklimaat
Lennisheuvel is een betrekkelijk rustig dorpje. Toch zijn ook in Lennisheuvel de neveneffecten van de voortuitgang merkbaar. Het industrieterrein komt steeds dichterbij en er gaat veel industrieverkeer door het dorp. De opmars van het industrieterrein lijkt niet te stuiten. Toch heeft CROL bereikt dat de plannen flink zijn aangepast. In 1993 vond de gemeente het noodzakelijk bij Lennisheuvel bruto 40 á 44 ha industrieterrein te ontwikkelen. In het ontwerpbestemmingsplan van mei 2000 is de omvang teruggebracht tot ca. 25 ha bruto. De afstand tussen Lennisheuvel en de nieuwe industrie is vergroot. Bovendien zijn er rondom het geplande industrieterrein 20 tot 60 m brede groenstroken gepland. Dat neemt niet weg dat CROL nog steeds veel overlast voorziet. Om het industrieverkeer te ontmoedigen zijn op aandringen van CROL in het dorp een aantal verkeerstechnische maatregelen genomen (verkeersborden, drempels). Het effect daarvan is helaas beneden de maat. Ook de invoering van een 30-km zone heeft niet kunnen verhinderen dat doorgaand vrachtverkeer door het dorp rijdt.

Centrumplan
Lennisheuvel is een fijn dorp om in te wonen maar het miste tot voor kort de uitstraling die veel andere dorpen in Brabant wel hebben. Het was een veelgehoorde klacht dat Lennisheuvel geen centrum heeft. Alle inwoners zijn het met elkaar eens dat een gezellig centrum de leefbaarheid van het dorp aanzienlijk kan verbeteren. In 1998 besloot het Wijkberaad daar iets aan te doen. CROL werd gevraagd een plan te ontwerpen voor de herinrichting van het centrum. De herinrichting van het centrum is in 2002 afgerond. Compleet met een jeu de boulesbaan, een kunstwerk en een prachtige muziekkiosk. De gehele kom van Lennisheuvel is 30-km gebied en aan de overlast door vrachtverkeer wordt hard gewerkt. Meer over de inhoud en de doelstellingen lees je in de betreffende publicatie over het Centrumplan Lennisheuvel.

Duurzaam groene omgeving
Boeren hebben het tegenwoordig moeilijk. Ook in Lennisheuvel. Buiten merk je daar niets van. Sappige weilanden en vruchtbare akkers liggen als een lauwerkrans om het dorp. Het beste bewijs dat de boer nog hart heeft voor zijn bedrijf. Helaas staat het boerenland om Lennisheuvel sterk onder druk. Door Ladonk III zijn recent 9 ha voormalig akkerland versteend. In de Vorst staan ruim 25 ha landbouwgrond en twee boerderijen op de nominatie om te verdwijnen. Waar houdt het op? Burgemeester Van Homelen is een warm voorstander van een regionaal industrieterrein. Bedrijven van elders zijn van harte welkom. De enige lokatie die daarvoor geschikt lijkt is het buitengebied bij Lennisheuvel. Kortom: de duurzaam groene omgeving die CROL voor Lennisheuvel beoogt lijkt een onhoudbare doelstelling. Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen. Het Smalwaterproject is een prachtig voorbeeld van duurzame natuurontwikkeling. Ook het Groene Woud is een plan dat uitstekend past in de visie van CROL op een duurzaam groene omgeving.

Ruimtelijke ontwikkelingen
Het is voor Lennisheuvel van levensbelang ruimtelijke ontwikkelingen in en om het dorp nauwlettend te volgen en ongewenste ontwikkelingen tijdig te keren of bij te sturen. Verzet van CROL heeft er toe geleid dat de geplande uitbreiding van het industrieterrein kleiner uitpakt dan aanvankelijk de bedoeling was, verder van Lennisheuvel af blijft en rondom royale groenstroken krijgt.

Verkeer
Het verkeer in en om Lennisheuvel is een regelmatig terugkerend punt van discussie in het Wijkberaad. Het Wijkberaad en CROL hebben er tezamen voor gezorgd dat Lennisheuvel trottoirs heeft gekregen, dat er een vrijliggend fietspad ligt van Lennisheuvel naar Boxtel en dat de fietstunnel onder het spoor (Ossepadtunnel) permanent met videocamera's wordt bewaakt. Ook de 30 km-limiet in het dorp, de oversteekplaats bij de school, de invalidenparkeerplaatsen en de verlichting van de Brede Heide zijn er gekomen op aandringen van CROL.

Rondje Lennisheuvel
Een recent succes van de Commissie Ruimtelijke Ordening Lennisheuvel is de aanleg van vier toeristische wandelroutes om het buitengebied van Lennisheuvel voor eigen inwoners en bezoekers van het Groene Woud te ontsluiten. Het zgn. 'Rondje Lennisheuvel' knoopt locale uitspanningen zoals café Meneer Klaver, restaurant De Schutskuil, boerderijterras Jacobushof, Theetuin 't Bakhuys en biologische zorgboerderij De Schoffel aan elkaar. Het 'Rondje Lennisheuvel' bestaat uit 3 wandelroutes van ongeveer 10 km, die allemaal in het centrum van Lennisheuvel beginnen en eindigen. Er is ook route van ongeveer 3 km die voor mindervaliden (rolstoelgebruikers) geschikt is. Zondag 3 september 2006 is het 'Rondje Lennisheuvel' door burgemeester Frank van Beers officieel geopend.

Buurtpark en inspiratietuin
De inrichting van het buurtpark annex inspiratietuinaan de Brede Heide is een actueel project van CROL. De voorbereidingen zijn afgerond en naar verwachting wordt het plan dit jaar (2012) uitgevoerd. Daarnaast is CROL druk met een ambitieus nieuw plan om de leefbaarheid van Lennisheuvel te verbeteren: iDOP Lennisheuvel 2011.

Voorzitter: vacature
Secretaris: Ruud Daverveld 0411-685138
Leden:
Toon van Grinsven tel. 0411-674713
Stefan van de Nieuwenhof 0411-616671

Actueel
Zienswijze 150 kV- station.
Zienswijze bestemmingsplan Ladonk.
Zienswijze bestemmingsplan Lennisheuvel.
Zienswijze uitbreiding Vion.


CROL

LennisWIKI
Twee medewerkers van CROL, de heren Twan Tiebosch en Jeroen Schuijt, hebben op het Wijkberaad hun projectvoorstel gepresenteerd over de "Levende geschiedenis van Lennisheuvel". Het project is opgezet in het kader van de Brabantse Dorpen Derby, een initiatief van de provincie. Het provinciebestuur wil zich samen met de inwoners inzetten voor de leefbaarheid van hun eigen dorp. Goede ideeën komen in aanmerking voor een beloning van € 10.000.

Twan en Jeroen willen met hun project de geschiedenis van Lennisheuvel in kaart brengen en toegankelijk maken voor een breed publiek. Ze hebben daarvoor een internetsite opgezet waaraan dorpsgenoten zelf tekst en foto's kunnen toevoegen. De benadering lijkt op die van Wikipedia maar dan op lokale schaal. Door steeds een stukje geschiedenis toe te voegen groeit de site geleidelijk uit tot een interessant historisch naslagwerk.

Mogelijke thema's die Twan en Jeroen voor ogen staan zijn: families en markante personen in Lennisheuvel, markante gebouwen, herkomst streeknamen en straatnamen, religie, ontstaan van Lennisheuvel, ontginning en ruilverkaveling, relatie met de Kampina en het Groene Woud. Iedereen die over deze of andere onderwerpen een mooi/leuk/interessant verhaal kan vertellen nodigen wij uit contact op te nemen met Twan of Jeroen.

 

vergroot foto

LennisWiki

Deze foto geeft een idyllisch zicht op het dorp Lennisheuvel in de jaren '80. In de jaren daarna is op de bloemenwei een nieuwbouwwijk verrezen met de naam Het Gescheurd Hemd.